TANTO signé KIYOMITSU, de la période MUROMACHI, en monture. Tradition BIZEN, KIYOMITSU est un des plus fameux forgerons de cette école et de cette époque.

 • SUGATA : HIRA ZUKURI
 • NAGASA :255  mm.
 • SORI : 0 mm.
 • MOTO-HABA : 22,5 mm.
 • MOTO-GASANE : 6 mm.
 • HADA : ITAME
 • HAMON : HOSO SUGUHA avec UTSURI
 • BOSHI : KO MARU KAERI FUKAI
 • NAKAGO : UBU
 • MEI OMOTE : KIYOMITSU
 • MEKUGI ANA : 1

 VENDU