KATANA de la tradition BIZEN, en très bon état, parfait pour la pratique du iaïdo. Il est signé KIYOMITSU, et daté de août 1563.

 • SUGATA : SHINOGI ZUKURI, BIZEN SORI, CHU KISSAKI
 • NAGASA : 700 mm.
 • SORI : 26 mm.
 • MOTO-HABA : 31 mm.
 • SAKI-HABA : 20 mm.
 • HADA : ITAME
 • HAMON : SUGUHA KO-MIDARE
 • BOSHI : KOMARU
 • NAKAGO : UBU
 • MEI OMOTE : BISHU OSAFUNE KIYOMITSU SAKU
 • MEI URA : EIROKU SHI NEN HACHI GATSU HI (août 1563)
 • MEKUGI ANA : 1

vendu